ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BEMANNINGSFÖRETAG SOM LEVERERAR KONSULTER GENOM AVROPSPLATSEN

Avtalet avser nyttjandet av den digitala plattformen Avropsplatsen, som är en marknadsplats för aktörer inom vårdbemanning.

1. DEFINITIONER

Avtalad startdag Den dag då bemanningsföretaget registrerar sig som leverantör i Avropsplatsen.
Avbrott Tillfällen när Tjänsten inte är tillgänglig för Bemanningsföretaget.
Kundens data Den data Bemanningsföretaget ställer till Avropsplatsens förfogande samt resultatet av Avropsplatsens behandling av informationen.
Leverantör Tillhandahåller tjänsten Avropsplatsen.
Kund Bemanningsföretag som levererar vårdpersonal genom Avropsplatsen.
Tjänsten Den tjänst Leverantören enligt avtalet ska göra tillgänglig för Bemanningsföretaget samt senare överenskomna förändringar därav.
Uppdragsavtal Det avtal som skapas i systemet och som reglerar villkoren gällande bemanningsuppdraget mellan vårdgivare och bemanningsföretag.

 

2. TJÄNSTEN
Leverantören ska tillhandahålla Kunden överenskommen internetbaserad tjänst enligt nedan.

Tjänsten innebär att Kunden får tillgång till Avropsplatsen, som är en digital marknadsplats för aktörer
inom vårdbemanning. Tjänsten kan nås från dator, mobil och surfplatta. Kunden erhåller ett
obegränsat antal licenser till Tjänsten och utser användare som ska ha tillgång till Tjänsten.

I Tjänsten kan Kunden skapa offerter och uppdragsavtal, som även är sökbara. Tjänsten uppdaterar
automatiskt när ett tidigare behov bemannats eller när ett nytt behov tillkommit.

Förlängning av uppdragsavtalen kan hanteras i Tjänsten.

I Tjänsten finns en statistikfunktion som kan förse Kunden med statistik över bland annat förfrågningar,
beställare av bemanning, bemanningsort och efterfrågad kompetens. inhyrd bemanningspersonal,
kostnad per månad, leverantör, avdelning och roll. Statistiken kan exporteras till Excel.

Leverantören kan även tillhandahålla följande tilläggstjänster mot särskild ersättning:
 Anpassad användarutbildning.


3. LEVERANTÖRENS ÅTAGANDEN

Leverantören ansvarar för att Tjänsten är tillgänglig för Kunden från Avtalad startdag vid
Anslutningspunkten i enlighet med vad som anges i detta avtal.

Tjänsten anses tillgänglig när Kund kan nyttja Tjänsten från Anslutningspunkten. Leverantören ska i
god tid innan Avtalad startdag lämna information om vad som erfordras från Kund för att denne ska
kunna nyttja Tjänsten.

Leverantören ska utföra Tjänsten och därtill hörande tilläggstjänster på ett fackmannamässigt sätt.
Tjänsten ska utföras enligt de metoder och standarder som Leverantören normalt tillämpar för denna
typ av tjänst.

Leverantören ska tillhandahålla support gällande Tjänsten helgfria vardagar mellan kl. 08.00-17.00.

Leverantören ska tillhandahålla användardokumentation för nyttjande av Tjänsten på svenska.

Leverantören får anlita underleverantör för fullgörande av Tjänsten och tilläggstjänster.
Leverantören ansvarar för underleverantörs arbete samt hantering av Kundens data som om det utförts av
Leverantören själv.

4. KUNDENS ÅTAGANDEN

Kunden ansvarar för att denne innehar den utrustning och programvara som Leverantören angivit eller
som uppenbart krävs för nyttjande av Tjänsten. Kunden är skyldig att följa av Leverantören lämnade
instruktioner för Tjänstens användande.

Kunden ansvarar för fel eller brist i Kundens programvara.

Kunden ansvarar för att obehöriga inte får tillgång till eventuella inloggningsuppgifter till Tjänsten.
Kunden ska omedelbart informera Leverantören vid upptäckt av eller misstanke om obehörig åtkomst
av sådana uppgifter till Tjänsten.

5. ÄNDRING AV TJÄNSTEN

Leverantören får utan föregående underrättelse till Kunden företa ändringar av Tjänsten, som
uppenbart inte påverkar Kundens nyttjande av Tjänsten negativt. Leverantören får även företa andra
ändringar än vad som anges i första meningen trettio (30) dagar efter att kunden underrättas om detta.

Vid ändringar ska Leverantören lämna nya instruktioner till Kunden om nyttjande av Tjänsten.

6. TJÄNSTENS TILLGÄNGLIGHET


6.1 Tillgänglighet

Leverantören ska tillhandahålla Tjänsten enligt de servicenivåer Kunden kan förvänta sig.

6.2 Tillåtna avbrott

Leverantören har rätt att helt eller delvis, under kortare tidsperioder, avbryta Kundens åtkomst till
Tjänsten för att möjliggöra underhåll samt andra tekniska åtgärder i syfte att upprätthålla Tjänstens
funktion och säkerhet.

Tillåtna avbrott i Tjänsten är
 en gång i månaden, planerad service och underhåll som Kunden informerats om i förväg,
eller
 annat avbrott som Parterna kommit överens om.

Avbrotten bör om möjligt ske utanför normal arbetstid ska ske och med erforderlig skyndsamhet. Innan
avbrott i Tjänsten ska Leverantören informera Kunden om tidpunkt, varaktighet, anledning till avbrott
samt konsekvenser för Kundens nyttjande av Tjänsten.

6.3 Avbrott som Leverantören inte ansvarar för

Leverantören ansvarar inte för avbrott som beror på
 fel i Kundens programvara,
 omständighet utanför Leverantörens ansvarsområde för Tjänsten,
 annan omständighet som Kunden ansvarar för enligt avtalet,
 virus eller annat angrepp på säkerheten.

6.4 Rapportering av avbrott
Kunden ska rapportera avbrott i Tjänsten genom att mejla till Leverantörens support:
support@avropsplatsen.se. Vid rapportering ska Kunden lämna uppgift om felet och kontaktuppgifter
till berörda användare.

7. FEL I TJÄNSTEN

Leverantören ska utan oskäligt dröjsmål och senast inom fem arbetsdagar avhjälpa fel i Tjänsten. Med
fel avses att Kunden inte kunnat använda Tjänsten i någon del enligt avtalet.

Leverantören ansvarar för fel endast om Kunden anmält felet till Leverantören inom skälig tid efter det
att Kunden upptäckt felet.

Uppstår felet på grund av Leverantörens försummelse är Leverantören skadeståndsansvarig med den
begränsning som framgår av punkt 16.

8. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Kunden erhåller en icke-exklusiv rätt att nyttja Tjänsten i sin egen verksamhet. Kunden får inte kopiera
programvara som ingår i Tjänsten.

Leverantören är innehavare av, eller innehar licensrätt till, samtliga rättigheter till Tjänsten och dess
programvaror. Leverantören ansvarar för att Kundens nyttjande av Tjänsten inte gör intrång i annans
rättigheter eller på annat sätt strider mot gällande lag. Leverantören åtar sig att hålla Kunden
skadeslös för sådan ersättning som Kunden genom dom eller förlikning kan bli skyldig att utge för
intrång i annans rättighet genom Kundens nyttjande av Tjänsten. För det fall tredje man riktar rättsliga
anspråk mot Kunden ska Kunden utan dröjsmål skriftligen informera Leverantören om anspråket.
Leverantören ska på egen bekostnad överta tvist i anledning av sådant anspråk och föra talan för
Kunden. Leverantörens åtagande gäller endast under förutsättning att Kunden inom skälig tid
underrättar Leverantören om framförda anspråk eller väckt talan och att Leverantören ensam får
bestämma över försvaret mot sådan talan och föra förhandlingar om uppgörelse eller förlikning.

Leverantören ansvarar för att erforderliga rättigheter inhämtas för Kundens fortsatta nyttjande av
Tjänsten. Om så inte kan ske ska Leverantören byta ut Tjänsten mot godtagbart alternativ eller säga
upp Avtalet.

9. KUNDENS DATA
Kunden innehar samtliga rättigheter till Kundens data. Leverantören får endast förfoga över Kundens
data i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsten. Leverantören får inte använda
Kundens data för egna ändamål om inte Kunden i förväg samtyckt till användningen. Leverantören har
dock rätt att använda information för statistiska ändamål, förutsatt att informationen inte innehåller
uppgifter som omfattas av sekretesskyldighet så att Kunden eller någon individ kan identifieras.

Leverantören får inte överföra Kundens data till tredje land annat än efter Kundens i förväg lämnade
skriftliga samtycke. Leverantören får inte lämna ut Kundens data till tredje man annat än efter
Kundens i förväg lämnade skriftliga samtycke, med undantag för när sådant utlämnande krävs enligt
gällande lag.

Leverantören åtar sig att endast tillhandahålla Kundens data till de inom sin organisation som behöver
tillgång till Kundens data för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

För det fall myndighet eller annan tredje man begär ut information från Leverantören som rör Kundens
data ska Leverantören utan dröjsmål vidarebefordra sådan framställa till Kunden. Leverantören ska vid
behov assistera Kunden med att ta fram information som begärts av tredje man.

Leverantören ansvarar för att säkerhetskopiering av Kundens data utförs.

Kunden ansvarar för att data som Kunden överfört till Leverantören inte gör intrång i annans
rättigheter eller på annat sätt strider mot gällande lag. Kunden åtar sig att hålla Leverantören
skadeslös för sådan ersättning Leverantören åläggs att betala för intrång i annans rättighet genom

Leverantörens förfogande av Kundens data. För det fall tredje man riktar rättsliga anspråk mot
Leverantören ska Leverantören utan dröjsmål skriftligen informera Kunden om anspråket. Kunden ska
på egen bekostnad överta tvist i anledning av sådant anspråk och föra talan för Leverantören.
Kundens åtagande gäller endast under förutsättning att Leverantören inom skälig tid underrättar
Kunden om framförda anspråk eller väckt talan och att Kunden ensam får bestämma över försvaret
mot sådan talan och föra förhandlingar om uppgörelse eller förlikning.

10. LOGGFILER
Uppgifter från loggen får enbart användas av Leverantören för vad som krävs för Tjänstens utförande,
för att analysera intrång, för att lämna uppgifter till myndigheter eller för statistiska ändamål. Används
uppgifter från loggen för statistiska ändamål ska den inte innehålla Kundens data eller uppgifter som
omfattas av sekretess.

11. PERSONUPPGIFTER
Kunden är personuppgiftsansvarig och Leverantören personuppgiftsbiträde för personuppgifter som
behandlas inom ramen för Tjänsten. Kunden är i egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarig för att
behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Leverantören förbinder sig att
behandla personuppgifter i enlighet med personuppgiftbiträdesavtalet och Kundens skriftliga
instruktioner.

Vid avtalets upphörande gäller för personuppgifter vad som anges i punkt 17

12. SÄKERHET
Leverantören ska vidta överenskomna säkerhetsåtgärder för att skydda Kundens data mot åtkomst
från obehöriga.

Leverantören ska omedelbart informera Kunden vid upptäckt av eller misstanke om obehörig åtkomst
av Kundens data.

13. ERSÄTTNING OCH BETALNINGSVILLKOR
Avropsplatsens plattform är alltid gratis för bemanningsföretag som bemannar hos regioner,
kommuner samt övriga vårdgivare där det mellan parter upprättats ett gällande ramavtal avseende
bemanning av den aktuella tjänsten.

För avrop som publiceras i funktionen ”Publika avrop” utgår en förmedlingsavgift till Avropsplatsen för
det bemanningsföretag som tilldelas avtal med beställande vårdgivare. Förmedlingsavgiften är 5%
(exklusive moms) av avtalets värde och beräknas på antal timmar i avropet samt offererat timpris.
Offererande bemanningsföretag accepterar Avropsplatsens fullständiga leveransvillkor i samband med
skapandet av offert i plattformen. Fakturering sker månadsvis i efterskott med start den månad som
konsulten startar uppdraget, betalning ska ske senast trettio (30) dagar efter fakturadatum. Vid
dröjsmål utgår dröjsmålsränta enligt gällande lag. Förmedlingsavgiften kan på begäran av
bemanningsföretaget komma att justeras om beställande vårdgivare korrigerar överenskommen
arbetstid. Korrigering skall inom tre (3) arbetsdagar från beslut meddelas Avropsplatsen skriftligen. Vid
utebliven rapportering från bemanningsföretag fakturerar Avropsplatsen enligt avtalad tid.
Avropsplatsen debiterar ej uppdrag som uteblir p g a omständigheter/situationer som
bemanningsföretag inte kan råda över, tex konsultens frånvaro p g a sjukdom eller avbokning från
beställande vårdgivare. Ovanstående villkor påverkas ej av att bemanningsföretaget, vid
överenskommelse med beställande vårdgivare, byter ut den ursprungligt bokade konsulten mot en
ersättare.

Avropsplatsen förbehåller sig rätten att stänga av bemanningsbolag från ”publika avrop” vid missbruk
av tjänsten.

Anslutna leverantörer ska arbeta aktivt för att hantera avropsprocessen inom plattformen.

Missbruk av detta leder till avstängning från tjänsten ”Publika avrop”
Exempel på missbruk inkluderar.
 Att ingå affärer utanför Avropsplatsen genom att skapa egen kontakt med kunden.
 Att kontakta kunder utanför plattformen efter att ha tagit del av avrop som publiceras i publika
avrop
 Att försöka skriva avtal med Avropsplatsens beställande kunder utanför plattformen.
 Att förlänga avtal med kunder utanför plattformen

14. SUPPLIER TILL SUPPLIER
Definitioner
Huvudleverantör: Bemanningsbolag som äger leveransen till slutkund
Underleverantör: Ett bemanningsbolag som äger data gällande presenterad konsult
Medlare: Avropsplatsen
Förseglat avtal: E-signerat avtal i Avropsplatsen

Tjänsten S2S (Supplier till Supplier) syftar till att möjliggöra affärsskapande mellan bemanningsbolag
inom plattformen, med stöd av Avropsplatsens medlare.

Medlaren friskriver sig från ansvar vid eventuella tvister mellan Huvudleverantör och Underleverantör
rörande tex
 ägande av konsultdata
 övertag
 uppdragets utförande

Tjänsten S2S är gratis för Huvudleverantör. Förmedlingsavgift på 3% betalas till Avropsplatsen av
Underleverantör som förmedlar konsult till Huvudleverantör.

14.1 Processen

Huvudleverantören har behov av konsult.

1. Huvudleverantören skapar en förfrågan och publicerar till Medlaren i Avropsplatsen.
2. Förfrågan hanteras enligt ”först till kvarn-principen” av medlaren. Medlaren hanterar inte
samma behov/förfrågningar från olika Huvudleverantörer.
3. Medlaren publicerar förfrågan till Underleverantörer.
4. Underleverantörer svarar med offert till Medlaren.
5. Medlaren granskar inkomna offerter och väljer den offert som är mest lämplig utifrån beskrivet
behov och skickar till Huvudleverantören.
6. Huvudleverantören väljer att acceptera eller avvisa avtalsförslaget från Medlaren.
7. Vid accept skrivs avtal mellan 1. Underleverantör – Medlare 2. Huvudleverantör – Medlare

14.2 Allmänna villkor

Mervärdesskatt: Tillkommer på samtliga priser. Mervärdesskatten avser den vid var tid gällande
skattesatsen för tjänster enligt svensk lag.

Informationsplikt till konsult/er: Underleverantören är skyldig att skriftligen delge den för avtalet
aktuella konsulten dennes ansvar och skyldigheter enligt detta avtal såsom t.ex. uppförandekod, etik,
sekretess, rapporteringsförfarande och dokumentation.

Uppdragstyp: Uppdraget kommer att utföras på löpande räkning och efter Huvudleverantörens
instruktioner. Avtalet innebär därmed inte att Medlaren åtagit sig att anlita Underleverantören eller
Konsulten i viss omfattning under Avtalsperioden.

Underleverantören förbinder sig att endast leverera tjänster och arbeten som följer av dokumentation,
handlingar eller information som Medlaren eller Huvudleverantörens slutkund ställt till
Underleverantörens förfogande.

14.3 Fakturering

Fakturering sker om inget annat meddelats månadsvis i efterskott. Underleverantörens
faktureringsdag skall vara senast dag 5 i månaden efter utfört arbete om inget annat skriftligen
överenskommits. Faktureringsperiod avser då kalendermånad och brytning sker vid månadsskiften
eller enligt Huvudleverantörens instruktion. Andra faktureringsrutiner kan förekomma och anges då i
det förseglade avtalet med bilagor. För att Underleverantören skall få betalt krävs att fakturorna
innehåller följande:
 Betalningstiden, t.ex. 30 dagar, börjar räknas från fakturans ankomstdag till Avropsplatsen.
D.v.s. det datum som fakturan har mailats till Avropsplatsen
 Fullständigt namn på aktuell konsult
 Tydligt utskrivet konsultens arbetade timmar som fakturan avser
 Namn och kontaktuppgifter till aktuell kontaktperson hos Underleverantören
 Bara en konsult per faktura
 Underleverantören tidrapport ska överensstämma med Medlarens faktura till Huvudleverantör
 Fakturan skall skickas med e-post till inbox.lev.1001034@arkivplats.se

Betalningsvillkor: Betalning till Underleverantören sker omgående efter att Huvudleverantören betalat
Medlaren. Medlaren fakturerar Huvudleverantören 30 dagar netto. Beaktat att alla underlag är inskickade i
enlighet med Medlarens instruktioner och beaktat helger och bankdagar erhåller Underleverantören
betalningen normalt max fem (5) arbetsdagar efter beräknad betalningstid. Medlaren accepterar inte
räntefakturor. Andra betalningsvillkor kan förekomma och anges då i det förseglade avtalet med
bilagor.

Övertidsersättning: Villkor för eventuell övertidsersättning anges i det förseglade avtalet med
tillhörande bilagor.

Ledighet: Önskemål om eventuell semester eller ledighet för anlitad konsult skall i god tid planeras i
samråd mellan Huvudleverantör och Underleverantör.

Resor och traktamenten: Resor i uppdraget skall vara beordrade av Huvudleverantör för att gälla.
Eventuella kostnader görs upp mellan Huvudleverantör och Underleverantör.

Utförande: Uppdraget skall alltid utföras med omsorg, proaktivt och på ett fackmannamässigt sätt med
iakttagande av god sedvänja i branschen. Konsulten skall särskilt beakta att denne representerar
Huvudleverantören och skall därmed tillgodose dennes affärsintressen hos slutkund/uppdragsgivare/samarbetspartner.

Byte av konsult: Underleverantören har inte rätt att byta ut den namngivna konsulten under
avtalsperioden utan skriftligt godkännande från Huvudleverantören. Ersättaren ska ha minst samma
eller likvärdiga meriter och kunskaper som den ursprungliga konsulten. Underleverantören svarar för
kostnader och tidsåtgång för byte av person.

Äganderätt: Huvudleverantören erhåller en exklusiv rätt att nyttja resultatet av uppdraget och vid detta
nyttjande modifiera och mångfaldiga resultatet.

Sekretess: Underleverantören och dennes uthyrda konsulter får inte till tredje man utan
Huvudleverantörens godkännande lämna ut handlingar eller på annat sätt återge uppgifter, vilka är
skyddade enligt lagen om företagshemligheter eller uppgifter som rör Huvudleverantörens kunder i
annan utsträckning än vad som erfordras för uppdragets genomförande. Underleverantören förbinder
sig att inte utnyttja dokumentation, handlingar eller information som Underleverantören mottagit från
Huvudleverantören eller för Medlarens räkning och inte heller göra detta tillgängligt för tredje man.
Detta åtagande gäller även efter avtalets upphörande.

Avtalssekretess: Ingen information i detta avtal får lämnas till tredje part utan skriftligt godkännande av
avtalsparterna. Parterna förbinder sig att inte yppa saker såsom priser och övriga villkor.
Marknadsföring: Hänvisning till uppdraget eller till Huvudleverantören i reklam eller marknadsföring får
inte göras av Underleverantören om inte annat godkänts av Huvudleverantör.

Uppsägningstid: Beslutas mellan Huvudleverantör och Underleverantör. Eventuella uppsägningstider
skall anges i förseglat avtal med bilagor.

Förtida uppsägning: Beslutas mellan Huvudleverantör och Underleverantör. Eventuella
uppsägningstider skall anges i förseglat avtal med bilagor.

Ändringar och tillägg till avtalet: Ändringar eller tillägg till detta avtal skall för att vara gällande göras
skriftligen och behörigen undertecknas av avtalets parter.

Ersättning: Underleverantörens ersättning inkluderar kostnader för pensionsavgifter,
arbetsgivaravgifter, semesterersättning och andra eventuella skatter och avgifter. Härutöver föreligger
ingen ytterligare ersättningsskyldighet för Huvudleverantören.

F-skattebevis: Underleverantören garanterar att denne är ”godkänd för F-skatt” och att detta definieras
på alla dennes fakturor.

Försäkring: Underleverantören garanterar innehav av, utifrån konsultens kompetens och
arbetsuppgifter, gällande rådgivnings- och ansvarsförsäkring.

Ombud: Medlarens ombud är: Den person som undertecknat förseglat avtal.

Underleverantörens ombud är: Den person som undertecknat förseglat avtal.

Huvudleverantörens ombud: Den person som undertecknat förseglat avtal.
Ombudet äger, om inte annat skriftligen meddelas vederbörande part av behörig firmatecknare, att
med bindande behörighet på sin huvudmans vägnar företräda denne i frågor som berör detta avtal,
uppdragets genomförande och specifikation.

Reklamation: Reklamerar Huvudleverantören uppdrag som utförs av Underleverantören skall
Underleverantörens ersättning från Medlaren minskas med motsvarande belopp. Har betalning till
Underleverantören redan skett skall Underleverantören på begäran verkställa återbetalning av aktuellt
belopp eller äger Medlaren rätt till kvittning.

Omfattning: Inga krav kan ställas på Medlaren/Huvudleverantören om planerad uppdragsperiod eller
omfattning inte skulle uppnås.

Viljeinriktning: Huvudleverantör och Underleverantör är medvetna om att avtalet inte kan reglera
samtliga frågeställningar och händelser som kan tänkas uppkomma till följd av ständig utveckling och
förändrade förhållanden. Huvudleverantör och Underleverantör och skall sträva efter att anpassa sig
till de nya förhållanden som kan uppstå under avtalstiden för att på så sätt tillgodose varandras
ändrade förutsättningar och behov.

Avtalet bygger på ömsesidigt förtroende mellan parterna.

Avtalshandlingar: För detta uppdrag och dess utförande gäller följande avtalshandlingar i nämnd
ordning. Förekommer det i kontraktshandlingarna mot varandra stridiga uppgifter eller föreskrifter
gäller de i sinsemellan i följande rangordning om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder
annat:

1. Skriftliga och godkända tillägg och ändringar till detta avtal
2. Detta avtal inkl. eventuella bilagor och kompletteringar
Tvist: Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom
förhandling mellan Huvudleverantör och Underleverantör. Om dessa trots förhandlingar inte kan
komma överens ska tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal och därmed
sammanhängande rättsfrågor avgöras av svensk allmän domstol i Stockholm med tillämpning av
svensk rätt.

Etiska och moraliska riktlinjer för uthyrda konsulter: En av Huvudleverantörens största tillgångar är
deras varumärke. Huvudleverantörens varumärke står för professionalism, kvalitet och långsiktighet.

15. SEKRETESS
Under samarbetet kommer Parterna att erhålla konfidentiell information avseende varandra. Parterna
förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken Part erhåller från motparten
i anledning av samarbetet.

Med “konfidentiell information” avses varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art –
oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, med undantag för upplysning som,

i) är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från
Parts sida mot avtalet,
ii) Kund eller Leverantör kan visa att denne redan kände till innan mottagande från
motparten,
iii) Kund eller Leverantör mottagit eller kommer att motta från tredje man utan att vara
bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

Parterna förbinder sig att tillse att anställda, konsulter, samarbetspartners och underleverantörer som
behöver informationen för att en avtalspart ska fullgöra sina skyldigheter och tillvara ta sina rättigheter
under avtalet är bundna av sekretess i samma utsträckning som Parterna.
Föreligger skyldighet enligt gällande lag eller domstolsbeslut att offentliggöra eller för tredje man
avslöja konfidentiell information ska utlämnandet av sådan information inte anses utgöra brott mot
detta avtal.

16. KONTAKTPERSON

Parterna ska utse var sin kontaktperson med ansvar för Parternas samarbete. Ändring av
kontaktperson eller kontaktuppgifter ska skriftligen meddelas den andra parten.

17. KONTRAKTSBROTT

Part som bryter mot detta avtal ska ersätta motparten för all direkt påvisad skada som uppkommer
genom avtalsbrottet.

För den händelse att Part förhindras fullgöra sina åtaganden enligt avtalet på grund av omständighet
som Part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, naturkatastrof, arbetskonflikt, eldsvåda, ändrade
myndighetsbestämmelser eller myndighetsingripanden ska det utgöra befrielsegrund som medför
framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd.

Parts skadeståndsansvar är per kalenderår begränsat till ett sammanlagt belopp om 15 % av värdet
av med Kunden ingångna uppdragsavtal under året. Part ansvarar inte i något fall för utebliven vinst
eller annan indirekt skada. Ansvaret omfattar inte heller ersättningsskyldighet mot tredje man utom i
fall som avses i punkt 9 och punkt 10. Leverantören ansvarar inte för förlust av Kundens data utom
vad avser sådan förlust av data som orsakats av Leverantörens försumlighet att utföra avtalade
åtaganden om säkerhetskopiering. Ansvarsbegränsningen gäller inte vid personskada eller för
ersättningsskyldighet som avses i punkt 9 och punkt 10 eller om uppsåt eller grov vårdslöshet
föreligger.

Part ska framställa sitt skadeståndskrav till motparten senast inom sex (6) månader från skadetillfället.

18. AVSLUTANDE AV TJÄNSTEN

Vid avslutande av Tjänsten ska Leverantören på Kundens begäran utan dröjsmål återlämna Kundens
data till Kunden eller till den Kunden anvisar. Kunden ska framställa sådan begäran senast inom
sextio (60) dagar från Tjänstens upphörande. Efter denna period får Leverantören utplåna eller på
annat sätt göra Kundens data oåtkomlig för Kunden.

Vid avslutande av Tjänsten ska Leverantören bistå Kunden med flytt av Kundens data till annan
Leverantör. Kunden ska stå för kostnader i samband med detta. Kostnaderna ska vara godkända av
Kunden på förhand.

19. AVTALSGILTIGHET
Detta avtal gäller från det att kunden registrerat sitt företag i Avropsplatsen och tills vidare. Vardera
Part har rätt att skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande.

20. ÖVERLÅTELSE
Detta avtal får inte överlåtas utan den andra Partens föregående godkännande.

21. TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG
Svensk lag ska vara tillämplig på detta avtal. Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt
avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm.

22. ÖVRIGT
Ändringar eller tillägg till avtalet ska göras skriftligen och undertecknas av båda Parterna för giltighet.