ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BEMANNINGSFÖRETAG SOM LEVERERAR KONSULTER GENOM AVROPSPLATSEN

Avtalet avser nyttjandet av den digitala plattformen Avropsplatsen, som är en marknadsplats för aktörer inom vårdbemanning.

1. DEFINITIONER

Avtalad startdag Den dag då bemanningsföretaget registrerar sig som leverantör i Avropsplatsen.
Avbrott Tillfällen när Tjänsten inte är tillgänglig för Bemanningsföretaget.
Kundens data Den data Bemanningsföretaget ställer till Avropsplatsens förfogande samt resultatet av Avropsplatsens behandling av informationen.
Leverantör Tillhandahåller tjänsten Avropsplatsen.
Kund Bemanningsföretag som levererar vårdpersonal genom Avropsplatsen.
Tjänsten Den tjänst Leverantören enligt avtalet ska göra tillgänglig för Bemanningsföretaget samt senare överenskomna förändringar därav.
Uppdragsavtal Det avtal som skapas i systemet och som reglerar villkoren gällande bemanningsuppdraget mellan vårdgivare och bemanningsföretag.

 

2. TJÄNSTEN

Leverantören ska tillhandahålla Kunden överenskommen internetbaserad tjänst enligt nedan.

Tjänsten innebär att Kunden får tillgång till Avropsplatsen, som är en digital marknadsplats för aktörer inom vårdbemanning. Tjänsten kan nås från dator, mobil och surfplatta. Kunden erhåller ett obegränsat antal licenser till Tjänsten och utser användare som ska ha tillgång till Tjänsten.

I Tjänsten kan Kunden skapa offerter och uppdragsavtal, som även är sökbara. Tjänsten uppdaterar automatiskt när ett tidigare behov bemannats eller när ett nytt behov tillkommit.

Förlängning av uppdragsavtalen kan hanteras i Tjänsten.

I Tjänsten finns en statistikfunktion som kan förse Kunden med statistik över bland annat förfrågningar, beställare av bemanning, bemanningsort och efterfrågad kompetens. inhyrd bemanningspersonal, kostnad per månad, leverantör, avdelning och roll. Statistiken kan exporteras till Excel.

Leverantören kan även tillhandahålla följande tilläggstjänster mot särskild ersättning:

  • Anpassad användarutbildning.

3. LEVERANTÖRENS ÅTAGANDEN

Leverantören ansvarar för att Tjänsten är tillgänglig för Kunden från Avtalad startdag vid Anslutningspunkten i enlighet med vad som anges i detta avtal.

Tjänsten anses tillgänglig när Kund kan nyttja Tjänsten från Anslutningspunkten. Leverantören ska i god tid innan Avtalad startdag lämna information om vad som erfordras från Kund för att denne ska kunna nyttja Tjänsten.

Leverantören ska utföra Tjänsten och därtill hörande tilläggstjänster på ett fackmannamässigt sätt. Tjänsten ska utföras enligt de metoder och standarder som Leverantören normalt tillämpar för denna typ av tjänst.

Leverantören ska tillhandahålla support gällande Tjänsten helgfria vardagar mellan kl. 08.00-17.00.

Leverantören ska tillhandahålla användardokumentation för nyttjande av Tjänsten på svenska.

Leverantören får anlita underleverantör för fullgörande av Tjänsten och tilläggstjänster. Leverantören ansvarar för underleverantörs arbete samt hantering av Kundens data som om det utförts av Leverantören själv.

4. KUNDENS ÅTAGANDEN

Kunden ansvarar för att denne innehar den utrustning och programvara som Leverantören angivit eller som uppenbart krävs för nyttjande av Tjänsten. Kunden är skyldig att följa av Leverantören lämnade instruktioner för Tjänstens användande.

Kunden ansvarar för fel eller brist i Kundens programvara.

Kunden ansvarar för att obehöriga inte får tillgång till eventuella inloggningsuppgifter till Tjänsten. Kunden ska omedelbart informera Leverantören vid upptäckt av eller misstanke om obehörig åtkomst av sådana uppgifter till Tjänsten.

5. ÄNDRING AV TJÄNSTEN

Leverantören får utan föregående underrättelse till Kunden företa ändringar av Tjänsten, som uppenbart inte påverkar Kundens nyttjande av Tjänsten negativt. Leverantören får även företa andra ändringar än vad som anges i första meningen trettio (30) dagar efter att kunden underrättas om detta.

Vid ändringar ska Leverantören lämna nya instruktioner till Kunden om nyttjande av Tjänsten.

6. TJÄNSTENS TILLGÄNGLIGHET

6.1 Tillgänglighet
Leverantören ska tillhandahålla Tjänsten enligt de servicenivåer Kunden kan förvänta sig.

6.2 Tillåtna avbrott
Leverantören har rätt att helt eller delvis, under kortare tidsperioder, avbryta Kundens åtkomst till Tjänsten för att möjliggöra underhåll samt andra tekniska åtgärder i syfte att upprätthålla Tjänstens funktion och säkerhet.

Tillåtna avbrott i Tjänsten är

  • en gång i månaden, planerad service och underhåll som Kunden informerats om i förväg, eller
  • annat avbrott som Parterna kommit överens om.

Avbrotten bör om möjligt ske utanför normal arbetstid ska ske och med erforderlig skyndsamhet. Innan avbrott i Tjänsten ska Leverantören informera Kunden om tidpunkt, varaktighet, anledning till avbrott samt konsekvenser för Kundens nyttjande av Tjänsten.

6.3 Avbrott som Leverantören inte ansvarar för
Leverantören ansvarar inte för avbrott som beror på

  • fel i Kundens programvara,
  • omständighet utanför Leverantörens ansvarsområde för Tjänsten,
  • annan omständighet som Kunden ansvarar för enligt avtalet,
  • virus eller annat angrepp på säkerheten.

6.4 Rapportering av avbrott
Kunden ska rapportera avbrott i Tjänsten genom att mejla till Leverantörens support: support@avropsplatsen.se. Vid rapportering ska Kunden lämna uppgift om felet och kontaktuppgifter till berörda användare.

7. FEL I TJÄNSTEN

Leverantören ska utan oskäligt dröjsmål och senast inom fem arbetsdagar avhjälpa fel i Tjänsten. Med fel avses att Kunden inte kunnat använda Tjänsten i någon del enligt avtalet.

Leverantören ansvarar för fel endast om Kunden anmält felet till Leverantören inom skälig tid efter det att Kunden upptäckt felet.

Uppstår felet på grund av Leverantörens försummelse är Leverantören skadeståndsansvarig med den begränsning som framgår av punkt 16.

8. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Kunden erhåller en icke-exklusiv rätt att nyttja Tjänsten i sin egen verksamhet. Kunden får inte kopiera programvara som ingår i Tjänsten.

Leverantören är innehavare av, eller innehar licensrätt till, samtliga rättigheter till Tjänsten och dess programvaror. Leverantören ansvarar för att Kundens nyttjande av Tjänsten inte gör intrång i annans rättigheter eller på annat sätt strider mot gällande lag. Leverantören åtar sig att hålla Kunden skadeslös för sådan ersättning som Kunden genom dom eller förlikning kan bli skyldig att utge för intrång i annans rättighet genom Kundens nyttjande av Tjänsten. För det fall tredje man riktar rättsliga anspråk mot Kunden ska Kunden utan dröjsmål skriftligen informera Leverantören om anspråket. Leverantören ska på egen bekostnad överta tvist i anledning av sådant anspråk och föra talan för Kunden. Leverantörens åtagande gäller endast under förutsättning att Kunden inom skälig tid underrättar Leverantören om framförda anspråk eller väckt talan och att Leverantören ensam får bestämma över försvaret mot sådan talan och föra förhandlingar om uppgörelse eller förlikning.

Leverantören ansvarar för att erforderliga rättigheter inhämtas för Kundens fortsätta nyttjande av Tjänsten. Om så inte kan ske ska Leverantören byta ut Tjänsten mot godtagbart alternativ eller säga upp Avtalet.

9. KUNDENS DATA

Kunden innehar samtliga rättigheter till Kundens data. Leverantören får endast förfoga över Kundens data i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsten. Leverantören får inte använda Kundens data för egna ändamål om inte Kunden i förväg samtyckt till användningen. Leverantören har dock rätt att använda information för statistiska ändamål, förutsatt att informationen inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretesskyldighet så att Kunden eller någon individ kan identifieras.

Leverantören får inte överföra Kundens data till tredje land annat än efter Kundens i förväg lämnade skriftliga samtycke. Leverantören får inte lämna ut Kundens data till tredje man annat än efter Kundens i förväg lämnade skriftliga samtycke, med undantag för när sådant utlämnande krävs enligt gällande lag.

Leverantören åtar sig att endast tillhandahålla Kundens data till de inom sin organisation som behöver tillgång till Kundens data för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

För det fall myndighet eller annan tredje man begär ut information från Leverantören som rör Kundens data ska Leverantören utan dröjsmål vidarebefordra sådan framställa till Kunden. Leverantören ska vid behov assistera Kunden med att ta fram information som begärts av tredje man.

Leverantören ansvarar för att säkerhetskopiering av Kundens data utförs.

Kunden ansvarar för att data som Kunden överfört till Leverantören inte gör intrång i annans rättigheter eller på annat sätt strider mot gällande lag. Kunden åtar sig att hålla Leverantören skadeslös för sådan ersättning Leverantören åläggs att betala för intrång i annans rättighet genom Leverantörens förfogande av Kundens data. För det fall tredje man riktar rättsliga anspråk mot Leverantören ska Leverantören utan dröjsmål skriftligen informera Kunden om anspråket. Kunden ska på egen bekostnad överta tvist i anledning av sådant anspråk och föra talan för Leverantören. Kundens åtagande gäller endast under förutsättning att Leverantören inom skälig tid underrättar Kunden om framförda anspråk eller väckt talan och att Kunden ensam får bestämma över försvaret mot sådan talan och föra förhandlingar om uppgörelse eller förlikning.

10. LOGGFILER

Uppgifter från loggen får enbart användas av Leverantören för vad som krävs för Tjänstens utförande, för att analysera intrång, för att lämna uppgifter till myndigheter eller för statistiska ändamål. Används uppgifter från loggen för statistiska ändamål ska den inte innehålla Kundens data eller uppgifter som omfattas av sekretess.

11. PERSONUPPGIFTER

Kunden är personuppgiftsansvarig och Leverantören personuppgiftsbiträde för personuppgifter som behandlas inom ramen för Tjänsten. Kunden är i egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Leverantören förbinder sig att behandla personuppgifter i enlighet med personuppgiftbiträdesavtalet och Kundens skriftliga instruktioner.

Vid avtalets upphörande gäller för personuppgifter vad som anges i punkt 17.

12. SÄKERHET

Leverantören ska vidta överenskomna säkerhetsåtgärder för att skydda Kundens data mot åtkomst från obehöriga.

Leverantören ska omedelbart informera Kunden vid upptäckt av eller misstanke om obehörig åtkomst av Kundens data.

13. ERSÄTTNING OCH BETALNINGSVILLKOR

Avropsplatsens plattform är alltid gratis för bemanningsföretag som bemannar hos regioner och kommuner samt vårdgivare där de har ett gällande ramavtal avseende bemanning av den aktuella tjänsten.

För avrop som publiceras i funktionen ”Publika avrop” utgår en förmedlingsavgift till Avropsplatsen för det bemanningsföretag som tilldelas avtal med beställande vårdgivare. Förmedlingsavgiften är 5% (exklusive moms) av avtalets värde och beräknas på antal timmar i avropet samt offererat timpris. Vid förlängning av avtal gäller samma villkor avseende förmedlingsavgift. Offererande bemanningsföretag accepterar Avropsplatsens fullständiga leveransvillkor i samband med skapandet av offert i plattformen. Fakturering sker månadsvis i efterskott med start den månad som konsulten startar uppdraget, betalning ska ske senast trettio (30) dagar efter fakturadatum. Vid dröjsmål utgår dröjsmålsränta enligt gällande lag. Förmedlingsavgiften kan på begäran av bemanningsföretaget komma att justeras om beställande vårdgivare korrigerar överenskommen arbetstid. Korrigering skall inom tre (3) arbetsdagar från beslut meddelas Avropsplatsen skriftligen. Vid utebliven rapportering från bemanningsföretag fakturerar Avropsplatsen enligt avtalad tid. Avropsplatsen debiterar ej uppdrag som uteblir p g a omständigheter/situationer som bemanningsföretag inte kan råda över, tex konsultens frånvaro p g a sjukdom eller avbokning från beställande vårdgivare. Ovanstående villkor påverkas ej av att bemanningsföretaget, vid överenskommelse med beställande vårdgivare, byter ut den ursprungligt bokade konsulten mot en ersättare.

14. SEKRETESS

Under samarbetet kommer Parterna att erhålla konfidentiell information avseende varandra. Parterna förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken Part erhåller från motparten i anledning av samarbetet.

Med “konfidentiell information” avses varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, med undantag för upplysning som,

  1. är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Parts sida mot avtalet,
  2. Kund eller Leverantör kan visa att denne redan kände till innan mottagande från motparten,
  3. Kund eller Leverantör mottagit eller kommer att motta från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

Parterna förbinder sig att tillse att anställda, konsulter, samarbetspartners och underleverantörer som behöver informationen för att en avtalspart ska fullgöra sina skyldigheter och tillvara ta sina rättigheter under avtalet är bundna av sekretess i samma utsträckning som Parterna.

Föreligger skyldighet enligt gällande lag eller domstolsbeslut att offentliggöra eller för tredje man avslöja konfidentiell information ska utlämnandet av sådan information inte anses utgöra brott mot detta avtal.

15. KONTAKTPERSON

Parterna ska utse var sin kontaktperson med ansvar för Parternas samarbete. Ändring av kontaktperson eller kontaktuppgifter ska skriftligen meddelas den andra parten.

16. KONTRAKTSBROTT

Part som bryter mot detta avtal ska ersätta motparten för all direkt påvisad skada som uppkommer genom avtalsbrottet.

För den händelse att Part förhindras fullgöra sina åtaganden enligt avtalet på grund av omständighet som Part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, naturkatastrof, arbetskonflikt, eldsvåda, ändrade myndighetsbestämmelser eller myndighetsingripanden ska det utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd.

Parts skadeståndsansvar är per kalenderår begränsat till ett sammanlagt belopp om 15 % av värdet av med Kunden ingångna uppdragsavtal under året. Part ansvarar inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada. Ansvaret omfattar inte heller ersättningsskyldighet mot tredje man utom i fall som avses i punkt 9 och punkt 10. Leverantören ansvarar inte för förlust av Kundens data utom vad avser sådan förlust av data som orsakats av Leverantörens försumlighet att utföra avtalade åtaganden om säkerhetskopiering. Ansvarsbegränsningen gäller inte vid personskada eller för ersättningsskyldighet som avses i punkt 9 och punkt 10 eller om uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger.

Part ska framställa sitt skadeståndskrav till motparten senast inom sex (6) månader från skadetillfället.

17. AVSLUTANDE AV TJÄNSTEN

Vid avslutande av Tjänsten ska Leverantören på Kundens begäran utan dröjsmål återlämna Kundens data till Kunden eller till den Kunden anvisar. Kunden ska framställa sådan begäran senast inom sextio (60) dagar från Tjänstens upphörande. Efter denna period får Leverantören utplåna eller på annat sätt göra Kundens data oåtkomlig för Kunden.

Vid avslutande av Tjänsten ska Leverantören bistå Kunden med flytt av Kundens data till annan Leverantör. Kunden ska stå för kostnader i samband med detta. Kostnaderna ska vara godkända av Kunden på förhand.

18. AVTALSGILTIGHET

Detta avtal gäller från det att kunden registrerat sitt företag i Avropsplatsen och tills vidare. Vardera Part har rätt att skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande.

19. ÖVERLÅTELSE

Detta avtal får inte överlåtas utan den andra Partens föregående godkännande.

20. TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG

Svensk lag ska vara tillämplig på detta avtal. Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm.

21. ÖVRIGT

Ändringar eller tillägg till avtalet ska göras skriftligen och undertecknas av båda Parterna för giltighet.